Home » ข่าวการสอบ Entrance » กำหนดเกรด (GPA) สอบตรง มศว 57

กำหนดเกรด (GPA) สอบตรง มศว 57

คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 2.00
– คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รับเฉพาะ ม.6 สายวิทย์-คณิต)
>> สาขาคณิตศาสตร์ เกรดรวม 2.00 และเกรดเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.50
>> สาขาสถิติ เกรดรวม 2.00 และเกรดเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.00
– คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ (แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ, แขนงวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, แขนงวิชาการกำหนดอาหารและโภชนบำบัด) เกรดรวม 2.00 และเกรดเฉลี่ยวิชาชีววิทยาและเคมี ไม่ต่ำกว่า 2.50 (รับเฉพาะ ม.6)
– คณะพลศึกษา สาขาผู้นำนันทนาการ (ถ้าเกรดไม่ถึง 2.00 มีสิทธิ์ได้รับพิจารณาถ้าเป็นผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมนันทนาการหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถานศึกษาและสังคม และได้รับยกย่องเชิดชูกียรติให้เป็นผู้ทรงคุณค่าด้านกิจกรรมนันทนาการ)
– คณะพลศึกษา สาขาพลศึกษา, สาขาสุขศึกษา, สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
– คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (วิชาเอกเซรามิกส์, วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์, วิชาเอกศิลปวัฒนธรรม)
– คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง (วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย, วิชาเอกนาฏศิลป์สากล, วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง, วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง)
– คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบทัศนศิลป์ (วิชาเอกการออกแบบสื่อสาร, วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์, วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น, วิชาเอกศิลปะเครื่องประดับ)
– คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศาสตร์สากล
– วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย, วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์, วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร)
– วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม, วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว, วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ)
– วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล, วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์, วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล)
– วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน สาขาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 2.20
– คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนาคณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 2.25
– คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต) และต้องมีผลการเรียนในรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.50
– คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไม่ต่ำกว่า 2.30
คณะสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชนเมือง
คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เกรดรวมไม่ต่ำกว่า 2.30 และเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.80 (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต)
– สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต เกรดรวมไม่ต่ำกว่า 2.30 และเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50

คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 2.50
– คณะทันตแพทยศาสตร์ (รับเฉพาะ ม.6 สายวิทย์-คณิต)
– คณะพยาบาลศาสตร์ทุกโครงการ (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต)
คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด, สาขาการส่งเสริมสุขภาพ (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต)
– คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (โครงการรับทั่วประเทศ) สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต)
– คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา, สาขาจุลชีววิทยา, สาขาฟิสิกส์  (รับเฉพาะ ม.6 สายวิทย์-คณิต)
– คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี, สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต)
– คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
>> สาขาคณิตศาสตร์ เกรดรวม 2.50 และเกรดเฉลี่ยเลขไม่ต่ำกว่า 2.50 (รับเฉพาะ ม.6)
>> สาขาเคมี เกรดรวม 2.50 (รับเฉพาะม.6 สายวิทย์-คณิต)
>> สาขาชีววิทยา, สาขาฟิสิกส์, สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (รับเฉพาะ ม.6 สายวิทย์-คณิต)
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกโครงการ สาขาวิศวกรรมเคมี, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์, สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต)
– คณะพลศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต)
– คณะพลศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (แขนงวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ, แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม,  แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะพิจารณาความสามารถหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสุขภาพเป็นกรณีพิเศษ (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต)
– คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก (วิชาเอกภาษาเกาหลี, วิชาเอกภาษาเขมร, วิชาเอกภาษาเวียดนาม, วิชาเอกภาษาจีน, วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น)
– คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย (วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย, วิชาเอกภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน)
– คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
– คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม, วิชาเอกการตลาด, วิชาเอกการเงิน, วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ)
– คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (รับเฉพาะ ม.6)
คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 2.75
– คณะเภสัชศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม, วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม (รับเฉพาะ ม.6 สายวิทย์-คณิต)
– คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (รับเฉพาะ ม.6)
– คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก, สาขาสารสนเทศศึกษา
– คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเพื่ออาชีพ เกรดรวม 2.75 และต้องได้เกรดเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทยเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.00
– คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
– คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา, สาขาศิลปศึกษา, สาขานาฏศิลป์
– คณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์
– คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกการเมืองการปกครอง, วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์, วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 3.00
– คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภํณฑ์การเกษตร (โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7) สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ (รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต)

คณะ/สาขา ที่ไม่กำหนดเกรด
– คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
– คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *